A.M.H. (Thailand) Co.,LTD.
TEL. +662-1167926
PHONE. +668-18547926
FAX. +662-9245731
LABOLATORY SCHOOL PRODUCTS
HOME   /   LABOLATORY SCHOOL PRODUCTS  /   ชีววิทยา (BIOLOGY)
สินค้า

 

BI-205 BI-206 BI-303
                 เข็มปักแมลง (100อัน)                                แท่นปักแมลง 35 ซม.                                แผ่นภาพนูน กบ 3D (ไทย)

BI-306 BI-301 BI-302
      แผ่นภาพนูน3D ปลากระดูกแข็ง (ไทย)           แผ่นนูน3D (ไทย) เซลล์พืช                       แผ่นภาพ3D (ไทย) เซลล์สัตว์

BI-305 BI-304 BI-930
           แผ่นภาพ3D (ไทย) โพรทิสต์                   แผ่นภาพนูน3D (ไทย) ไส้เดือน                       4D Visoin หุ่นจำลองกบ

BI-950 BI-960 BI-957
                  4D Vision หุ่นจำลองตา                          4D Vision หุ่นจำลองผิวหนัง                    4D Vision หุ่นจำลองปอด

 BI-965 BI-952 BI-961
                4D Vision หุ่นจำลองทารกในครรภ์        4D Vision หุ่นจำลองฟันกราม                4D Vision หุ่นจำลองสมอง

BI-958 BI-951 BI-964
                 4D Vision หุ่นจำลองหัวใจ                       4D Vision หุ่นจำลองหู                        4D Vision หุ่นจำลองอวัยวะเพศหญิง

BI-963 BI-934 BI-933
          4D Vision หุ่นจำลองอวัยวะเพศชาย           4D Vision หุ่นจำลองวัว                          4D Vision หุ่นจำลองหมู

BI-962 BI-520 BI-840
                4D Vision หุ่นจำลองไต                               กบผ่าซีก ในเรซิ่น                                       กะโหลกศีรษะจำลอง

BI-601 BI-416 BI-507
                 ชุดแผ่น3D กายวิภาค                                ชุดแผ่น3D พฤกษศาสตร์                            ชุดแผ่น3D สัตววิทยา

BI-426 BI-514 BI-862
                 การงอกของเมล็ดข้าว                               ตัวอย่างพยาธิไส้เดือด ในเรซิ่น               ตู้กลไกระบบไหนเวียนโลหิต

BI-861 BI-863 BI-522
                 ตู้กลไกระบบหายใจ                                     ตู้กลไกระบบปัสสะวะ                                     วงจรชีวิตกบ

BI-703 BI-701 BI-881
                 หุ่นจำลองกระดูกมือ                         หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและเชิงกราน                  หุ่นจำลองทารกในครรภ์

 BI-903BI-424BI-641
       หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ 85ซม.(40ชิ้น)                หุ่นจำลองปลายราก                                              หุ่นจำลองฟัน

BI-886 BI-425 BI-423
             หุ่นจำลองเอ็มบริโอ 8 ระยะ                        หุ่นจำลองโครงสร้างดอกไม้                     หุ่นจำลองโครงสร้างของใบพืช

BI-511 BI-714 BI-402
                  หุ่นจำลองไฮดรา                              หุ่นโครงกระดูก 170ซม.(กล้ามเนื้อ)                          แบบจำลองDNA